Opis inwestycji

Celem całej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, dostosowanie parametrów drogi do wymaganej klasy technicznej, polepszenie dostępności ekonomicznej i komunikacyjnej regionu, poprzez skrócenie czasu i zapewnienie właściwych warunków podróży, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Dokumentację niniejszą stworzono celem uzyskania Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku od m. Nowa Karczma do m. Kościerzyna.

W ramach zadania inwestycji rozbudowie podlega ok. 12 km drogi wojewódzkiej nr 221 oraz skrzyżowania znajdujące się na tym odcinku drogi wojewódzkiej. Ponadto budowie i przebudowie podlegać będą krótkie odcinki dróg powiatowych i gminnych w obszarze wlotów na skrzyżowania a także szereg elementów istniejącej infrastruktury technicznej.

Zakres robót objętych niniejszym projektem obejmuje:

 • rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 221 o łącznej długości ok. 12 km,
 • rozbudowę/przebudowę skrzyżowań w ciągu projektowanej drogi wojewódzkiej nr 221,
 • przebudowę/budowę krótkich odcinków ulic dojazdowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania drogi wojewódzkiej nr 221,
 • przebudowę/budowę chodników,
 • budowę ciągów pieszo-rowerowych,
 • przebudowę istniejących oraz budowę nowych zatok autobusowych,
 • wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego,
 • budowę/przebudowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • przebudowę/budowę zjazdów,
 • przebudowę przepustów,
 • budowę/przebudowę innych obiektów np. schodów, ogrodzeń,
 • przebudowę/budowę rowów melioracyjnych, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, urządzeń podczyszczających, drenaży,
 • przebudowę/budowę oświetlenia drogowego,
 • przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
 • budowę kanału teletechnicznego,
 • wycinka zieleni kolidującej,
 • zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogi,
 • wykonanie docelowej oznakowania ruchu,
 • inne,

Przewidywana kolejność realizacji obiektów:

 • przebudowa kolizji istniejącej sieci uzbrojenia terenu i linii napowietrznych Sn i nn,
 • prace rozbiórkowe i wyburzeniowe,
 • budowa kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjno – infiltracyjnych,
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 221 oraz skrzyżowań z innymi drogami,
 • przebudowa istniejących dróg i zjazdów,
 • budowa oświetlenia,
 • budowa urządzeń bezpieczeństwa i oznakowanie drogi.